Hulp voor het kind

Psychomotorisch onderzoek

Na het anamnesegesprek wordt het psychomotorisch onderzoek gestart. Dit gebeurt in een aantal individuele sessies met het kind waarin gespeeld, getest, onderzocht en geobserveerd wordt. Zo wordt het gedrag en de ontwikkeling in kaart gebracht. Dit bekijk ik in relatie tot de aanleg, de levensloop en de huidige leefsituatie van het kind. Hiermee krijgt het gedrag een betekenis en geeft het inzicht in het ontstaan en de aard van de problematiek. Deze conclusies vormen het uitgangspunt voor de behandeling. Dat kan therapie of begeleiding zijn.

Kind en Beweging
Kind en Beweging

Therapie

Psychomotorische Kindertherapie (PMKT) sluit met haar middelen aan bij wat het kind van nature meebrengt: bewegen, spel, muziek en creativiteit.  Het uitgangspunt is de acceptatie van het probleem en de eigenheid van het kind.  Het kind wordt ruimte voor nieuwe ervaringen aangeboden en wordt benaderd op zijn of haar gevoelens en belevingen.  

De veilige therapeutische omgeving met de interventies van de therapeut daagt het kind uit om nieuwe gedragspatronen te ontwikkelen.  Het kind maakt weer gebruik van eigen krachten voor innerlijke groei. Hierdoor leert het adequater te reageren thuis, op school en met zijn vriendjes.

Wanneer een kind therapie krijgt, spelen de ouders een belangrijke rol. De ouders worden betrokken bij het proces door middel van tussentijdse evaluaties en tot slot een eindgesprek.

Psychomotorische begeleiding

Soms is er geen indicatie voor een therapeutische behandeling maar wel vraag naar een periode van begeleiding of ondersteuning. Hiervan is sprake als

  • Het kind al eerder therapie heeft gehad en er hulp nodig is bij het inslijpen of handhaven van vaardigheden. Het doel hierbij is het verstevigen van de pedagogische en sociale mogelijkheden en interacties.
  • Het kind een diagnose heeft. Denk hierbij aan ADHD, autisme, DCD, PDD, ODD, enz. Doel hierbij is om ondersteuning te bieden in de acceptatie van en het leren omgaan met de ontwikkelingsstoornis.
  • kinderen met intense gebeurtenissen in het (gezins)leven te maken hebben ( of gehad hebben).

De behandeling, therapie of begeleiding, vindt wekelijks plaats op een vaste tijd.   

Met de ouders en indien nodig of wenselijk met school of instelling is er overleg over de voortgang van de therapie. 

Individuele pmkt is tevens een uitstekende benadering voor kinderen en jongeren met een lichte verstandelijke beperking.